98Blogs

مرجع بلاگر ایران - جدید ترین ها از وبلاگ های پارسی

به 98Blogs بزرگترین مرجع بلاگر ایرانی خوش آمدید!
هدف 98Blogs این است تا وبلاگ نویسان ایرانی بهتر دیده شوند و سریع تر پیشرفت کنند.

ثبت شکایت

دیوان عدالت سامانه ساجد

سامانه حامی

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

سامانه حامی

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

ثبت نام سهام حامی

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

حامی

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

ثبت نام حامی

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

سهام حامی

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

استارت آپ های نوپا

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

استارت آپ های نوپا

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

استارت آپ های نوپا

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

ثبت نام سهام حامی آغاز شد

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

استارت آپ های نوپا

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

سهام حامی شروع شد

ثبت نام سامانه حامی شروع شد کافیه فقط در گوگل عبارت سهام حامی رو جستجو کنید و در نتیجه اولین وب سایت وارد سامانه شوید و ثبت نام کنید یا به نزدیک ترین کافی نت محل زندگی رفته و ثبت نام را انجام بدهید و سالانه سود دریافت کنید راستی مدت و ظرفیت محدوده پس عجله کنید.
زمانی که سهام عدالت به روی کار آمد خیلی از مردمان کشور جدی نگرفتند این رویداد را ولی خیلی ها ثبت نام کردند بعد از گذشت چند سال سهام عدالت سالانه مبالغ متغیری را برای کسانی که ثبت نام کرد . . .

(سوال های رئیس جمهور محترمه برای پرسش مهر99-98)1-چرا عدالت زیباست و رابطه عدالت با پیشرفت كشور چیست؟2-رابطه عدالت با همدلی و همبستگی مردم چگونه است؟ (موانع گسترش عدالت در كشور)3-چه كسانی از برقراری عدالت نگرانند؟ 4-مصادیق و زمینه‌های عدالت در حوزه آموزش و پرورش كدام است و در تعلیم و تربیت چه راهكارهایی پیشنهاد می‌دهید؟ . . .

چهار سوال رئیس جمهور محترم :

چهار سوال رئیس جمهور محترم :
 1_ چرا عدالت زیباست و رابطه عدالت با پیشرفت کشور چیست؟
2 _ رابطه عدالت با همدلی و همبستگی مردم چگونه است؟ موانع گسترش عدالت در کشور
 3_ چه کسانی از برقراری عدالت نگرانند؟4 -
4-مصادیق و زمینه‌های عدالت در حوزه آموزش و پرورش کدام است و در تعلیم و تربیت چه راهکارهایی پیشنهاد می‌دهید؟ . . .

در حاشیه انتخابات مجلس

یا عدالت خواه باشید یا مسئول
نمیشود هم عدالت خواه بود هم مسئول
نمی شود شما هم مطالبه گر باشی هم پاسخگوی مطالبات
این یک فریب است که اگر عدالت خواه بر مسند قدرت بنشیند بهتر عمل می کند، مناسبات حاکم در قدرت این امکان را از شما سلب می کند. 
بهترین روش برای مهار جریان عدالت طلبی واگذاری مسئولیت به عدالت خواهان است.می خواهید بچه های شیطان کلاس را آرام کنید؟ آنها را مسئول نظم کنید.  . . .

ديوان عدالت اداري، صلاحيت و نحوه رسيدگي در آن

ديوان عدالت اداری مرجعی است که دراجرای اصل173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایتهای مردم نسبت به ماموران، ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده تشکیل شده است. بنابراین چنانچه آیین نامه یا مقرره ای را خلاف قانون یا حق خود بدانید می توانید علیه اداره یا نهاد دولتی که آن را تصویب کرده به ديوان عدالت اداری اقامه دعوا کرده و تقاضای ابطال آن را کنید.ديوان عدالت اداری در رسیدگی به کلیه دعاوی ادار . . .

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی

باسلام به دوستان محترم
خوب همانطورکه شاهدبودیدچهارمین سامانه ناپایدارجوی سرقرارمنطقه راتحت تاثرخودقراردادوبارش هایی دورازانتظاربصورت فراگیروگسترده ازخودبرجایی گذاشت . خدایاازبابت این بارش رحمتت شکر
واما پنجمین سامانه ناپایداررابرای اواسط هفته جاری داریم که این سامانه ازدوشنبه 4آذرخودش راباپوشش ابرنشان میدهدوامیدبارش ازاین سیستم نیست وششمین سامانه رابرای آخرهفته جاری پنجشنبه 7آذرخواهیم داشت ان شاالله این سامانه بارش هایی در . . .

تحلیل سامانه هشتم سال زراعی جاری

باسلام به دوستان محترم
خوب هفتمین سامانه ناپایدارجوی سرقرارآمدوبارش هایی درسطح منطقه ازخودبرجای گذاشت هرچندکمترازحدانتظارماعمل کردولی تاحدودی برای نیازمزارع موثربود
واما هشتمین سامانه ناپایدارجوی جمعه 15آذربصورت پوشش ابرمنطقه راتحت تاثیرخودقرارمیدهدکه ازروزشنبه بایدمنتظربارش مناسب ازاین سامانه باشیم باتوجه به اعلام قبلی ورفتارکنونی این سامانه امیدمیرود ان شاء روزشنبه تا یکشنبه بارش هایی درحدخیلی خوب درکل شهرستان دشتستان دا . . .

حق بیمه سنوات قبل از سال 75

آموزش یاران نهضت سوادآموزی از سال 75 مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‏اند و اام به پرداخت حق بیمه سنوات قبل از آن، جواز قانونی ندارد. رای ديوانطبق مفاد دادنامه شماره 1497-14/12/86 هیأت عمومی ديوان عدالت اداری آموزشیاران نهضت سوادآموزی از تاریخ 1/1/75 مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرارگرفته‏اند و از این حیث اام به پرداخت حق بیمه بابت سنوات قبل از آن جواز قانونی ندارد و رد می‏گردد. رأی صادر شده قطعی است.رئیس شعبه 25 ديوان عدالت اداری ـ مس . . .

سامانه پویا!

مثلا دانشگاه سامانه گلستان رو گذاشت کنار به سامانه پویا رو آورد!
یعنی قشنگ باید گفت لا اله الا الله.
نزدیک بود همینجا فحش شون بدم. ظرف چهل دقیقه چهل بار از سامانه پرت شدم بیرون!
ایران بهترین برنامه نویس ها رو داره اونوقت این ابله های پفیوز با لابی میرن یه سامانه آشغال رو میخرن و حتی عرضه درست منتقل کردن داده هاشون رو هم ندارن. گند میزنن به اعصاب ملت.
من خودم حالا برام اصلا مهم نیست این ایمان انتخاب واحدشو سپرده به من خودش مشغول کاره.
الان من مث . . .

هزینه امنیت، هزینه عدالت، هزینه رفاه، بدون رنج گنج میسر نمی شود

تو این دنیا هر چیزی یه هزینه ای داره. امنیت، عدالت، رفاه، آموزش و .هزینه رو هم مدعیان باید بپردازند یعنی هر کی مدعی عدالت هست و عدالت خواه هزینش رو هم باید بده. هزینه امنیت امروز ما رو شهدا (دفاع مقدس، مرزبانی، نیروانتظامی، مدافع حرم، آتش نشانی و .) پرداخته اند.
بله، بدون رنج گنج میسر نمی شود. . . .

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی تان پایان نیمه اول آذر

باسلام.
. .
همانطورکه شاهدبودیداولین سامانه ناپایدارسال زراعی جاری چندروزی روی منطقه باپوشش ابروگاهی وزش بادورعدوبرق وبارش پراکنده خودش رانشان دادوتتمه این سامانه هم اکنون بصورت لکه های ابردرحال عبورمی باشدکه ازپنجشنبه جوی آرام وهوای نسبتا خنک پاییزی جایگزین خواهدشد.
وامادومین سامانه سال زراعی جاری رابرای اوایل هفته آینده 13آبان خواهیم داشت که این سامانه هم ضعیف می باشد.  و درادامه آبان ماه یک سامانه ضعیف و2سامانه متوسط ودرنیمه ا . . .

انقلاب بورس با آزادسازی سهام عدالت

به گزارش سایت تفریحی چفچفک برگرفته از روزیاتو : رزش پرتفو سهام عدالت کاهش یافت؛ افت ارزش ۴۹ شرکت بورسی سهام عدالت در آبان ۹۸ رقم خورد. ارزش سهام عدالت هر یک از دارندگان این سهام، در سال ۹۸ به ۵۰ میلیون ریال رسید. با این حال با توجه به افت محدود بورس در مهر و آبان ۹۸، این ارزش ۵ میلیون تومانی، با تلورانس همراه است که با توجه به رکورد زنی شاخص کل بورس ایران در سال۹۸، پیش بینی می شود که با رشد شاخص، شرکت های مشمول سهام عدالت نیز با رشد قیمتی تا سال . . .

عدالت ناقص

اندیشه ­ی عدالت از نقص بر می­خیزد، چرا که اگر همه­چیز کامل بود، آرمان عدالت برای هیچ انسانی خواستنی نبود. در آن حالت، عدالت، خود به خود به اجرا در می­آمد. عدالت مفهومی انتزاعی است و دارای تعابیر حداقلی و حداکثری می­باشد. تاریخ نشان داده است که هرگاه تعبیر حداکثری از عدالت در جامعه­ای برقرار گشته، جوی خون به راه افتاده است و عدالت در عمل به شکست انجامیده است.البته پیداست که عدالت نمی­تواند صرفاً معادل با برابری یا مساوات در تمامی عرصه ­های ز . . .

عدالت‌طلبی

دوستی نوشته مردم نباید مصداقی عدالت‌خواهی کنند. ممکنه طمع دیده‌شدن و نفوذ قدرت در اون‌ها دیده شه. یعنی هیشکی مصداق نگه و فقط دم از عدالت طلبی بزنه. آدم‌های هم انقدر خوبن که بگن وای داره ما رو میگه و دست از ی و بی‌عدالتی بردارن. اینطوری که هرکسی می‌تونه بگه عدالت خوبه و کلی‌گویی کنه. 
بدترش اینه که میاد استناد میده به صحبت‌های آقا. شما اول جان مطلب رو بگیر بعد بیا مانیفست صادر کن. آقا کی میگه دست اختلاسگران رو یک به یک کوتاه نکنیم؟ . . .

واریز سودهای سهام عدالت از بهمن.

عسکری توکلی امروز درباره زمان پرداخت سودهای سهام عدالت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان ساری، اظهار کرد: سودهای سهام عدالت سال گذشته سهام‌داران از بهمن ماه امسال قابل پرداخت است.اقتدار پایدار . . .

عدالت

آیا زن و مرد در بهره مندی از تمامی موهبتهای الهی ونعمت های خدا برابرند?  جواب :بله .
  . پس تفاوتها یی که ما  انسانها  قائل میشویم آیا ظلم است. جواب:بله
 . عدالت ویژگی است که خدا در نهاد هر انسانی قرارداده  ( سوره مائده آیه 8) که عمل به آن به پرهیزگاری  نزدیک وعمل نکردن به آن ظلم است و چون خدا ظالم نیست  پس  در خلقت  بشر در دو گونه  زن مرد  نیز با اعطاء توانایی های و ویژگی های برای  هر یک  تعادل  و همسنگیی  قائل شده و بدینوسیله   عدالت  را رعایت کرد . . .

رابطه عدالت با همدلی و همبستگی مردم و مهرورزی

همدلی و عدالت دو رکن مهم تداوم ملت هاست- مقصود از آناین است که همدلی و مهرورزی باعث می شود کهیاد خدا ورسیدن به او آسان تر و میسرتر شود ودر نتیجه چراغیروشن می کند ودل را نورانی می کند.غبارهای کینه ونفرت وخودخواهی را از دلها می زدایدآرامش ایجاد کرده و اطمینان و اعتماد ایجاد می کند که اگر خارجاز این عمل شود و حرکت انجام شده بر مبنای کلامهای فوقالذکر نباشد به حریم قدس الهی و عدالت پروری  و رسیدن بههدف و مقصودحقیقی میسر نخواهد شد هر چه جامعه ازعدا . . .

علی(ع) و عدالت

عدالت ازجمله  مفاهیمی است که ابعاد  و بزرگی آن، همه افراد بشر را به تحسین واداشته است. انسان از وقتی که خود و جامعه را شناخته است، به ضرورت حضور ارزشمند  عدالت در زندگی، برای تعالی خود و اجتماع اش پی برده است. با آنکه کلمه  عدالت   دارای کاربردی فراگیر است، مع الوصف تعریف آن دارای فراز و نشیب هایی است که دستیابی به یک معنای ,واحد را برای ان  مشکل کرده است.  مسأله عدالت از دیرباز جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و ادیان الهی و اندیشمندان . . .

4پرسش رییس جمهورمحترم

1 _ رابطه عدالت با همدلی و همبستگی مردم چگونه است؟ موانع گسترش عدالت در كشور 2_ چه كسانی از برقراری عدالت نگرانند؟4 -مصادیق و زمینه‌های عدالت در حوزه آموزش و پرورش كدام است و در تعلیم و تربیت چه راهكارهایی پیشنهاد می‌دهید3_ رابطه عدالت با همدلی و همبستگی مردم چگونه است؟ موانع گسترش عدالت در كشور 4_ چه كسانی از برقراری عدالت نگرانند؟4 -مصادیق و زمینه‌های عدالت در حوزه آموزش و پرورش كدام است و در تعلیم و تربیت چه راهكارهایی پیشنهاد می‌دهید؟ . . .

مردم چه حسی از عدالت آموزشی در ایران دارند؟

شما چه حسی درباره برقراری عدالت آموزشی در ایران دارید؟ در قسمت سوم برنامه مدرسه ایران، با چند نفر از مردم خوب ایران گفتگو کردیم و احساس آن‌ها را درباره‌ی عدالت آموزشی در کشور جویا شدیم. . . .

جددیترین بررسی ازوضعیت جو تا15آذر

باسلام واحترام.
اگرپست قبلی رادنبال کرده باشیدگفته بودیم که 13آبان سامانه ضعیفی ازمنطقه عبورمیکندکه این سامانه هم اکنون درحال خروج ازسطح منطقه می باشد وبارشی به همراه نداشت وامادرادامه گفته شده که تا15آذر5سامانه بارشی خواهیم داشت که سومین سامانه ناپایدارسال زراعی جاری بعدازظهرچهارشنبه 15آبان واردمی شودوتا16آبان درسطح منطقه بیشترباپوشش ابروگاهی بارش خفیف وپراکنده فعالیت خودراپایان میدهد.
چهارمین سامانه بارشی سال زراعی جاری رابرای آخ . . .

گه مؤمن و گه کافر و گه گبر و یهودم

من آینهٔ طلعت معشوق وجودم
از عکس رخش مظهر انوار شهودم

ابلیس نشد ساجد و مردود ابد شد
آن دم که ملائک همه کردند سجودم

تا کس نبرد ره به شناسایی ذاتم
گه مؤمن و گه کافر و گه گبر و یهودم
شیخ بهایی . . .

از شدت عدالت!

فرشته‌ی دادگستری‌ها! چه سخت افتاده‌ای به زحمت!که هر دو بشقابِ این ترازو، شکست از شدّتِ عدالت
فرشته! در خواب‌گاهِ ديوان، چه کار کردند جز ؟فرشته! خم شو بگو پری‌ها چه بار دارند غیر حسرت؟
دعا دعا گریه‌های خود را گذاشتم پیش چشم خورشیدمنم که با قطره‌های باران دخیل بستم به آسمانت
فرشته گفت: آسمان ندارم، به تو چه مربوط کار و بارم!اگر غزالی، تغزّلت کو؟ چه کار داری به کار دولت!»
تغزّلم را سکوت خورده، به حرمتِ عاشقانِ مرده -تمام آوازهای خود ر . . .

رشن: ایزد عدالت

 در اساطیر #آریایی و باور #زرتشتی او را ایزد عدالت و داوری در روز جزا دانسته اند.#رشن فرزند #هورمزد و ملازم #اشه امشاسپند است و همراه با #میترا و #سروش از او یاد میشود.
توره اساطیر باستان . . .

سامانه پیام های موفقیت طراوان

در باشگاه مشتریان طراوان، ما به صورت هفتگی پیام های موفقیت و مدیریتی را به شکل پیامک، و در کانال تلگرام و اینستاگرام ارسال می کنیم. برای عضویت در این سامانه میتوانید عضو شبکه های اجتماعی ما شده و همچنین شماره 110 را به 50002600000065 پیامک نمایید. . . .

اگر به جوان انقلابی در مدیریت کشور بها ندهیم از عدالت دور می‌شویم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر مدیریت کشور به همین سبک ادامه پیدا کند و به روح جوان انقلابی بها داده نشود، دهه به دهه از عدالت دور می‌شویم، هرچند پس از انقلاب گام‌های بزرگی در عرصه عدالت برداشته شده است. بصیرت . . .

سهام عدالت تا آخر سال آزاد می شود

صافی نیوز - رئیس کل سازمان خصوصی سازی از آزادسازی سهام عدالت تا پایان امسال خبر داد.پایگاه خبری، تحلیلی صافی نیوز . . .

فاصلهِ‌ی ما تا فلسفه

 
هدف اصلی فلسفه
فلسفه قرار بود خود چیزها را نشان دهد. مثلا خود عدالت را. فیلسوف هم قرار بود حکیمِ  حاکمی باشد تا جامعه را به خود عدالت برساند. 
 
فاصله ی نخست 
مشکل از زمانی آغاز شد که معلوم شد برای رسیدن به خود عدالت ، نخست باید تعریف عدالت را دانست. تلاش برای تعریف عدالت اولین فاصله از فلسفه بود. دو هزار سال است که نظریه های عدالت به دنبال تعریف این مفهوم هستند و هنوز تعریفی از عدالت نداریم تا به هدف اصلی فلسفه برگردیم و خود عدالت را پیدا ک . . .

سامانه نظرسنجی اعضا

جهت توجه به نظرات ارزشمند اعضای محترم كتابخانه های عمومی به عنوان مخاطبین اصلی كتابخانه ها، همچنین وم تاثیر این نظرات در برنامه ریزی، توسعه و ارزیابی خدمات و برنامه های كتابخانه های عمومی، سامانه ای بدین منظور به آدرس poll.samanpl.ir  طراحی و در دسترس قرار گرفته است از مخاطبان و اعضای کتابخانه درخواست می شود ضمن مراجعه به این سامانه و شرکت در نظر سنجی به قید قرعه از جوایز آن بهره مند گردند. . . .

اعتراض به قبض برق

صدور قبوض مصرفی توسط شرکت توزیع نیروی برق صورت می‏گیرد که مستقل از اداره برق است .شماره رای نهایی: 9109970900801421  رای ديوانخواسته آقای (م.د.) اعتراض به تصمیم و اقدامات اداره برق شهر ری در اصدار قبوض برق بدون توجه به کارکرد کنتور می‏باشد. با عنایت به اینکه شرکت توزیع نیروی برق قبوض مصرفی را صادر می‏نماید و شخصیت مستقل از اداره برق شهرستان دارد، شکایت متوجه اداره برق نمی‏باشد. مضافاً اینکه موضوع خواسته امری ترافعی و خارج از مصادیق ماده 13 قانون د . . .

جدیدترین بررسی ازوضعیت جوی تان پایان نیمه اول آذر.

باسلام واحترام به دوستان گرامی.
سومین سامانه ناپایدارجوی سال زراعی جاری هم ازمنطقه عبورکردوبرابرانتظاربارشی به همراه نداشت
چهارمین سامانه ناپایدارجوی آخرهفته جاری23آبان ورادمنطقه میشودکه رفتاراین سامانه رادرپست بعدی تحلیل خواهیم کردوسامانه پنجم رابرای روزهای پایانی آبان خواهیم داشت وهمچنان براین باوریم که تاپایان آبان امیدی به بارش مناسب بصورت گسترده نیست واماششمین سامانه رابرای هفته اول آذروهفتمین سیستم رابرای هفته دوم آذر . . .

سامانه حمایت از فعالین اقتصادی (حامی)

دبیرخانه ستاد مرکزی قوه قضاییه در راستای اجرای مفاد بند ت ماده 2 و بند 4ماده 3 دستورالعمل پیگیری اجرای تهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص تعامل با فعالان بخش خصوصی به جهت اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی آنان و ایجاد خط مشی حمایتی جهت رفع مشکلات از جمله داوری مربوط به دعاوی و اختلافات پرونده‌های تجاری و اقتصادی؛ سامانه‌ای تحت عنوان حمایت از فعالین اقتصادی (حامی)» راه اندازی نموده است. اعضای تحت پوشش می‌توانند در سامانه مذکور به نشانی ذیل ث . . .

تقویت سامانه بارشی در استان بوشهر/ احتمال سیلاب و آبگرفتگی معابر

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از تقویت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه احتمال وقوع سیلاب و آبگرفتگی معابر وجود دارد.
به گزارش سفیر جنوب؛فرج‌الله شکوهی‌پور  اظهار داشت: با توجه به تقویت سامانه بارشی، شاهد تشدید بارندگی‌ها همراه با رعد و برق های شدید و وزش باد شدید و گاهی تندبادهای لحظه ای از  بعد از ظهر یکشنبه تا پایان روز دوشنبه خواهیم بود.
ادامه مطلب . . .

keyboard_arrow_up
هر هفته 7 فیلم رایگان !!
دانلود اپلیکیشن فیلم آپرا (upera.shop)